Obowiązujący od 1 stycznia 2015r.

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (ZIBI s.r.o. , oddział w Polsce , ul.Stalmacha 43B , 43 430 Skoczów ).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

§1 Definicje

 1. Adres pocztowy/reklamacyjny - ZIBI s.r.o. , oddział w Polsce , ul.Stalmacha 43B , 43 430 Skoczów
 2. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem http://................  zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 3. Dane kontaktowe: ZIBI s.r.o. , oddział w Polsce , ul.Stalmacha 43B , 43 430 Skoczów , mail. info@winozmoraw.pl , kom.+48 789 018 492 lub + 420 608 700 099  
 4. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona  w cenniku dostaw znajdującym pod adresem http://
 5. Dowód zakupu – faktura wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 6. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 7. Klient – osoba fizyczna starsza 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 9. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 10. Konsument – osoba fizyczna starsza 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyboru Kupującego.
 12. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 13. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 14. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 15. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem http://.
 16. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 17. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 18. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 19. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 20. Regulamin –  niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego drogeriamarzen.pl, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 21. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 22. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.winozmoraw.pl  , za pośrednictwem któregoKupujący może złożyć zamówienie.
 23. Sprzedający:

ZIBI s.r.o. , oddział w Polsce , ul.Stalmacha 43B , 43 430 Skoczów

NIP 52 630 14 893

Konto bankowe (ING Bank ):  95 1050 1070 1000 0090 3138 8169

System– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

 1. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba dni roboczych.
 2. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym.
 3. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 4. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 5. Wada fizyczna –niezgodność rzeczy sprzedanej z umową.
 6. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzajpłatnościmiejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym aSprzedającym.
 8. Zarejestrowany użytkownik  – należy przez to rozumieć osobę mającą dostęp do internetu, która pozostawiła swoje dane w systemie rejestrującym (w tym przypadku systemie rejestrującym sklepu).

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Witryna internetowa www.winozmoraw.pl , umożliwia dokonywanie zakupów w sklepie prowadzonym jest przez firmę ZIBI s.r.o. , oddział w Polsce , ul.Stalmacha 43B , 43 430 Skoczów
 2. Adres głównego miejsca wykonywania działalności, a zarazem adres korespondencyjny do doręczeń to: ZIBI s.r.o. , oddział w Polsce , ul.Stalmacha 43B , 43 430 Skoczów , info@winozmoraw.pl
 3. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 4. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się dostarczać rzeczy wolne od wad.
 6. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 7. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 8. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia zamówieniapoprzez wysłanie na wskazany adres e-mail wiadomości, zawierającej podsumowanie najważniejszych elementów zamówienia, a także linki do regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy.
 9. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktówznajdujących się w sklepie.
 10. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupującyponiesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 11. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.
 12. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 13. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 

§3 Składanie zamówienia

 1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem witryny internetowej www.winozmoraw.pl  można składać 24 godziny na dobę przez cały rok (za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych).
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 11:00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien:

-  dokonać wyboru produktów poprzez dodanie ich do Koszyka,

-  prawidłowo wypełnić formularz zamówień dostępny na stronie sklepu www.winozmoraw.pl – w tym: wybrać rodzaj dostawy, rodzaj płatności oraz miejsce wydania rzeczy,

-  podać dane osobowe i teleadresowe wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail, który jest potrzebny do potwierdzenia złożonego zamówienia i zawarcia umowy,

-  zaakceptować regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku (checkboxu),

-  użyć przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Klikając ten przycisk, Kupujący wyraźnie potwierdza, iż wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. 

 1. W trakcie składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboruTowaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 2. Kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z  zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu zamówienia do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności zamówienia z Regulaminem.
 4. Po złożeniu zamówieniaKupujący otrzymuje drogą mailową informację o jego otrzymaniu przez sklep. Wiadomość ta zatytułowana jest: "Zamówienie przyjęte przez Sklep. Potwierdzenie zawarcia umowy" i stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.
 5. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówieniapłatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłatyKonsumenta na koncie Sprzedającego, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 6. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia  lub zgodySprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 7. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 8. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego wzamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 9. Firma wystawia fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy wybrać ten dokument sprzedaży podczas składania zamówienia oraz poprawnie wypełnić dane.
 10. Jeżeli dokument zakupu nie został dołączony do otrzymanej przesyłki, to zostanie on wysłany pocztą mailową .
 11. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany użytkownik lub bez rejestracji w sklepie.
 12. Rejestracja oznacza, że Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta wsklepie.
 13. Zarejestrowani użytkownicy po zalogowaniu na konto zyskują możliwość wglądu w historię swoichzamówień, mogą na bieżąco śledzić zmiany statusu złożonego zamówienia czy modyfikować adres dostawy.
 14. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Kupujący jest informowany o tym fakcie już podczas dodawania produktu do Koszyka. Informacja ta zawarta jest pod nazwą produktu i oznaczona jako „dostępność” produktu. W przypadku niedostępności towaru Kupujący może skorzystać z opcji „Zapytaj o ten produkt”. Wówczas na podany przez Kupującego adres e-mail sklep internetowy wysyła informację na temat możliwej dostępności produktu.
 15. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówieniaKupujący informowany jest o tym fakcie przez pracownika sklepu i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia. Możliwa jest częściowa realizacja zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana produktu brakującego na inny lub też anulowanie całegozamówienia i zwrot pieniędzy (jeżeli produkty zostały już opłacone w formie przedpłaty).
 16. W razie wystąpienia potrzeby anulowania bądź modyfikacjizamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt ze sklepem, gdyż staramy się realizować przesyłkę zaraz po otrzymaniu zamówienia.
   

§4 Ceny produktów i  promocje

 1. Ceny produktów w witrynie internetowej www.winozmoraw.pl  podawane są w polskiej walucie(PLN) i uwzględniają podatek VAT (ceny brutto).
 2. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 3. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony został osobno w cenniku dostaw.
 4. Koszt dostawy wg cennika dostępnego w niniejszym regulaminie a także na osobnej stronie sklepu internetowego: http://  doliczany jest do łącznej wartości zamówienia.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do swojej oferty oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian.
 6. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówieńuzależniona jest od kolejności wpłynięciazamówienia do Sprzedającego.

 

§5 Formy dostawy i płatności

 1. Zamówione towary wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD .
 2. Przesyłka dostarczana jest na adres dostawy wskazany w formularzu zamówień (adres może być inny niż miejsce zamieszkania osoby składającej zamówienie).
 3. Przewidywany czas dostawy (całkowity czas realizacji zamówienia – zarówno po stronie sklepu, jak i pośrednika) wynosi od 2 do 5 dni roboczych od daty złożenia  (w przypadku przesyłek wysyłanych za pobraniem) lub od daty zarejestrowania wpłaty (w przypadku, gdy wybraną formą płatności była przedpłata), o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy ZIBI s.r.o. , oddział w Polsce , ul.Stalmacha 43B , 43 430 Skoczów a Kupującym.
 4. W przypadku zamówienia produktów wraz z dostawą, jeżeli nie nastąpiły inne ustalenia między Sprzedającym a Kupującym, Kupujący ma obowiązek uiścić opłatę za dostarczenie towaru.
 5. Dokładna cena przesyłki podawana jest automatycznie po dodaniu towarów do Koszyka.
 6. Koszt dostarczenia zamówionego towaru określony został w cenniku dostaw dostępnym na stronie:http://.
 7. Towar można odebrać bez ponoszenia kosztów wysyłki w magazynie ZIBI sro , Erbenova 811 , 739 61 Třinec , Czechy . Odbierając zamówiony towar w Magazynie  zapłacić można gotówką.
 8. W sklepie internetowym www.winozmoraw.pl  dostępne są następujące metody płatności:

-  przelew na konto - dane do przelewu to:

ZIBI s.r.o. , oddział w Polsce , ul.Stalmacha 43B , 43 430 Skoczów

Konto bankowe (ING Bank ):  95 1050 1070 1000 0090 3138 8169

            W tytule przelewu prosimy podać:  nr zamówienia

-  gotówka przy odbiorze u kuriera (płatność za pobraniem).

 

 1. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, bezpośrednio po wpłynięciu formularza zamówienia do systemu informatycznego Sklepu Internetowego.
 2. Realizacja  zamówień płatnych przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty dokonanego przez Kupującego na koncie Sprzedającego.
 3. Na dokonanie przedpłaty Kupujący ma czternaście dni od złożenia zamówienia. Po tym czasie zamówienie zostaje anulowane.
 4. W przypadku, gdy zamówienie złożone zostało w dniu wolnym od pracy, jego realizacja rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.

 

§6 Prawo do odstąpieniaod umowy zawartej na odległość

 1. Każdemu Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.winozmoraw.pl na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiegoprzysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie i zgodnie z warunkami opisanym poniżej.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego i opisanych w §6 wpunkcie 11 i 15 niniejszego regulaminu.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu wydania rzeczy.
 4. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Konsument złoży u Sprzedającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć  w pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 6. Dokument należy odesłać na adres mailowy  Sprzedającego
 7. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
 8. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 9. Zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia była:

-  rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

Szczegółowe informacje dotyczące Prawa odstąpienia od umowy znaleźć można na stronie sklepu: http://.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (była wynikiem normalnej eksploatacji/używania zakupionego towaru).
 2. Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym także koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczeniaKonsumenta o odstąpieniu od umowy.
 3. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy wysokość zwracanych przez  Sprzedającego kosztów dostawy ograniczona jest do wartości najtańszej dostępnej w sklepie przesyłki. Jeżeli kosument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, ten nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,  zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 5. Zwrot towaru Sprzedającemu powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 7. Zwracany towar należy odesłać na adres pocztowy Sprzedającego.
 8. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument, chyba, że przedsiębiorca zgodził się je ponieść.
 9. Sklep nie wymienia produktów, przyjmuje tylko zwroty.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanej rzeczy będącej przedmiotem umowy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§7 Rękojmia

Reklamacje związane z zamówieniami:

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność́ wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych zawady (rękojmia).
 2. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona po otworzeniu wina , domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
 3. Jeżeli zostanie stwierdzona wada fizyczna, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi  od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 4. Zgodnie z art. 5561 kodeksu cywilnego, wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności gdy rzecz:

- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

-  nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

- została wydana Konsumentowi w stanie niezupełnym.

-  nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

 1. Jeżeli określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do jej użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy KonsumentowiSprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może:

-  żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady; w takim przypadku Sprzedający jest zobowiązany do wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub do usunięcia wady w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego;

-  składając stosowne oświadczenie żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zwrotu kosztów, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunie wadę, dokonując naprawy. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 2. Sposób zadośćuczynienia proponuje Sprzedający, ale Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanej przez Sprzedającego naprawy (usunięcia wady) zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
 3. Oceniając nadmierność kosztów pod uwagę brana jest wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Jeżeli wada zakupionego towaru jest istotna, można od razu żądać wymiany lub zwrotu pieniędzy.
 6. W przypadku wymiany lub odstąpienia od umowy Kupujący, wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi powinien dostarczyć wadliwą rzecz na koszt Sprzedającego pod adres reklamacyjny.
 7. Gdy Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy, usunięcia wady lub złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, Sprzedający ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, a jeśli tego nie uczyni, żądanie uznaje się za uzasadnione na podstawie art. 561 kodeksu cywilnego.
 8. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §6 pkt 18.
 9. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 10. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 11. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 12. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeliSprzedający wadę podstępnie zataił.

13.  Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Kupującego gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@winozmoraw.pl .

 

 

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

 1. „ZIBI s.r.o. , oddział w Polsce , ul.Stalmacha 43B , 43 430 Skoczów  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie,  jak wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przezKupujących.
 2. Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić  www.winozmoraw.pl  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres: info@winozmoraw.pl
 4. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

 §8 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jestSprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemuwyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://dr.

 §9 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błąd popełniony przez Kupującego w formularzu zamówienia, w wyniku którego przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Kupujący.
 2. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na drogeriamarzen.pl należy skontaktować się ze Sprzedającym poprzez formularz kontaktowy dostępny na stroniehttp://d lub kliknięcie odnośnika „Zapytaj o ten produkt” jeśli wątpliwość dotyczy konkretnego produktu.
 3. Sklep internetowy www.winozmoraw.pl  nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło Kupującego.
 4. Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 5. Wszystkie zdjęcia, teksty, elementy graficzne oraz pliki znajdujące się na stronie sklepu drogeriamarzen.pl, są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane bez zgody właściciela.
 6. Sklep Drogeria Marzeń wykorzystuje cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe wysyłane do komputera użytkownika i identyfikujące go w celu uproszczenia danej operacji. Ciasteczka nie są szkodliwe dla komputera i nie gromadzą żadnych danych. Służą wyłącznie do zidentyfikowania osoby odwiedzającej nasz sklep i dostosowania witryny w taki sposób, by jej użytkowanie było dopasowane do potrzeb konkretnego użytkownika. Szczegółowy opis zasady działania plików cookies znaleźć można w Polityce prywatności sklepu dostępnego na stronie: http:// .
 7. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 2 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 8. Z aktualnymi Ogólnymi Warunkami (regulaminem sprzedaży) zapoznać się można w każdej chwili na stronie: http://. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie oraz potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień Umowy sprzedaży z uwzględnieniem informacji wymienionych w art. 12.1.ustawy o prawachKonsumenta następuje poprzez przesłanie Kupującemu na podany adres e-mail potwierdzenia ze specyfikacjązamówienia.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.


Dostęp do niniejszego regulaminu Kupujący mogą uzyskać w dowolnym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego  na stronie internetowej sklepu lub bezpośrednio pod adresem:http:// . Regulamin można pobrać i sporządzić jego wydruk.

Prowadzący sklep

ZIBI, s.r.o.
739 61 Třinec
Republika Czeska

IČ 26922908


Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń:

+48 789 018 492

+420 608 700 099

Newsletter

Otrzymuj kupony rabatowe, informacje o promocjach, nowościach.